Carina

    2015 Swarovski crystal, dye and acrylic on velvet 700 x 1000mm