Eagle

    2015 Swarovski crystal, dye and acrylic on velvet 900 x 650mm